پايتخت کشور نروژ، شهر اسلو است که طبق آمار سال ۱۹۹۰، ۴۵۸۳۶۴ نفر جمعيت دارد. اين کشور به ۲۱ ايالت تقسيم شده است، که زير نظر فرماندارى و شوراى منتخب اداره مى‌شود، اين ايالات عبارتنداز:


- وارنگرهال ووي (Varngerhalvoy)، در شمال شرقى نروژ، مرکز آن وادسو (Vadaso).


- فين مارک در مغرب وارانگرهال ووي، مرکز آن آلتا.


- ترومس (Troms) در مغرب فين مارک و مرکز آن تروسو.


- نوردلند (Nordiand) در جنوب ترومس و مرکز آن نارويک (Norvik).


- نوردتروندلاگ (Nordtronde lag) در جنوب نوردلند و مرکز آن استينک جر (Stein Kjer).


- سورتروندلاگ (Sortrondelag) در جنوب نوردتروندلاگ و مرکز آن تروندهايم (Trondheim).


- موره اوگ رومسدال (Mor og Romsdal)، در مغرب سورتروندلاگ و مرکز آن آله سوند (Alesund).


- سوگن اوگ فيوردان (Sogen of Fjordan)، در جنوب موره اوگ رومسدال و مرکز آن هرمانسروگ (Hermansverk).


- اوپلاند در مشرق سوگن اوک فيرودان، مرکز آن ليله هامر (Lillehammer).


- هدمارک (Hedmark) در مشرق اوپلاند و مرکز آن هامار.


- آکرشوس (Akershus) در جنوب هدمارک، مرکز آن آزماس.


- اوسلو و در مغرب آکرشوس و مرکز آن اسلو.


- اوست فولد (Ostfold) در جنوب آکرشوس، مرکز آن هالدن.


- وست فولد (Vestfold) در جنوب نروژ، مرکز آن هورتون.


- بوسک‌رُد (Buskerud)، در مغرب اوپلاند، مرکز آن اسکين.


- ته‌له‌مارک، در مغرب بوسک‌رُد و مرکز آن اسکين.


- وست آگدر در جنوب ته‌له‌مارک، مرکز آن در آرندال.


- وست آگدر در جنوب اوست اگدر، مرکز آن کريستيان سوند.


- روگالاند در مغرب اوست آگدر، مرکز آن استاوانگر.


- هوردالاند، در شمال روگالاند مرکز آن، روسن دال.


- برگن در مغرب هوردالاند و مرکز آن برگن.

جدول شهرهاى مهم نروژ و جمعيت آنها

شهرهاى مهم جمعيت
اسلو ۴۵۸،۰۰۰
برگن ۲۱۱،۰۰۰
تروندهايم ۱۳۷،۰۰۰
استاوانگر ۹۷،۰۰۰
کريستيان سوند ۶۳،۰۰۰
درامن ۵۲،۰۰۰
ترومس ۴۹،۰۰۰
آله سوند ۳۶،۰۰۰
بودو ۳۵،۰۰۰

پرچم

پرچم کشور نروژ همانند ساير کشورهاى اسکانديناوى به صورت صليب است. از سال ۱۳۸۱م. تا ۱۸۱۴، نروژى‌ها از پرچم دانمارک استفاده مى‌کردند که صليبى سفيد بر زمينه‌اى قرمز داشت. با استقلال نروژ در سال ۱۹۰۵، نروژى‌ها بر پرچم دانمارک يک صليب ‌آبى‌رنگ نيز افزودند تا هم حاکميت خويش را نشان دهند و هم از پرچم دانمارک متمايز گردند.