در سال ۱۹۹۰ جمعيت نروژ ۴،۲۰۷،۸۰۰ نفر بود.

در سال ۱۹۹۱، جمعيت ۴،۲۱۵،۶۰۰ نفر بود.

در نوامبر سال ۱۹۷۰، جمعيت نروژ ۳۳،۸۷۴،۱۳۳ نفر بوده است و برآورد جمعيت در سال ۱۹۸۰ (اول نوامبر) نشان داد که جمعيت نروژ ۴،۰۹۱،۱۳۲ نفر بوده که از اين تعداد، ۲،۰۲۷،۰۸۳ نفر آن را مردان و ۲،۰۶۴،۰۴۹ نفر آن را زنان تشکيل مى‌دادند. در همان سال، پيش‌بينى جمعيت براى سال ۱۹۸۹، ۴،۲۲۰،۶۸۹ نفر و براى سال ۱۹۹۰، ۴،۲۳۳،۱۱۶ نفر تخمين زده شد.

جدول جمعيت نروژ در سال ۱۹۹۰

سن ۱۷-۱۳ ۲۲-۱۸ ۳۲-۲۳
مردان ۱۴۷،۵۲۰ ۱۶۴،۷۶۰ ۳۳۲،۰۰۰
زنان ۱۴۰،۲۰۰ ۱۵۶،۰۰۰ ۳۱۴،۲۴۰

جدول جمعيت در سال ۱۹۹۱

سن ۱۷-۱۳ ۲۲-۱۸ ۳۲-۲۳
مردان ۱۴۴،۰۰۰ ۱۶۱،۳۰۰ ۳۳۳،۶۰۰
زنان ۱۳۷،۰۰۰ ۱۵۳،۰۰۰ ۳۱۵،۵۰۰


و مطابق آمار ۱۹۹۰ تراکم جمعيت ۱/۱۳ نفر در هر کيلومتر مربع است. به طور کلى پراکندگى جمعيت در نواحى جنوب شرقي، جنوبى و جنوب غربى بيش از ديگر نقاط است.


جمعيت نروژ در سال ۱۹۹۲، ۴،۲۷۳،۶۳۴ نفر و در سال ۱۹۹۳، ۴،۳۲۶،۰۰۰ نفر بوده است.

رشد جمعيت

ميزان رشد سالانه جمعيت در سال ۱۹۸۰، ۴/۰ درصد بوده است. طبق آمار سال‌هاى ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ رشد جمعيت ۳/۰ درصد، معادل ۳۳ نفر در هر مايل مربع بوده است.


جدول زير ميزان مواليد، ازدواج و مرگ و مير را در فاصله‌ سال‌هاى ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ را نشان مى‌دهد.

جدول زاد و ولد، ازدواج، مرگ و مير

سال زاد و ولد ازدواج مرگ و مير
تعداد (در هزار) تعداد (در هزار) تعداد (در هزار)
۱۹۸۳ ۴۹/۹۳۷ ۱۲/۱ ۲۰/۸۰۳ ۵/۰ ۴۲/۲۲۴ ۱۰/۲
۱۹۸۴ ۵۰/۲۷۴ ۱۲/۱ ۲۰/۵۳۷ ۵/۰ ۴۲/۵۸۱ ۱۰/۳
۱۹۸۵ ۵۱/۱۳۴ ۱۲/۳ ۲۰/۲۲۱ ۴/۹ ۴۴/۳۷۲ ۱۰/۷
۱۹۸۶ ۵۲/۵۱۴ ۱۲/۶ ۲۰/۵۱۳ ۴/۹ ۴۳/۵۶۰ ۱۰/۵
۱۹۸۷ ۵۴/۰۲۷ ۱۲/۶ ۲۱/۰۸۱ ۴/۹. ۴۴/۹۵۹ ۱۰/۷
۱۹۸۸ ۵۷/۵۲۶ ۱۳/۷ ۲۱/۷۴۴ ۵/۲ ۴۵/۳۵۴ ۱۰/۸
۱۹۸۹ ۵۹/۳۰۳ ۱۴/۰ ۲۰/۷۵۵ ۴/۹ ۴۵/۱۷۳ ۱۰/۷
۱۹۹۰ ۶۰/۸۶۹ ۱۴/۴ ۴۵/۹۲۹ ۱۰/۸

جمعيت فعال اقتصادى

جمعيت فعال اقتصادى کشور در سال ۱۹۸۸، ۲،۱۱۴،۰۰۰ نفر و در سال ۱۹۸۹، ۲،۰۴۰،۰۰۰ نفر بوده است و در سال ۱۹۹۰ اين رقم به ۲،۰۳۰،۰۰۰ نفر رسيد، طبق همين آمار بيشترين درصد اشتغال در بخش خدمات دولتى و تجارى مى‌باشد.


جدول جمعيت فعال اقتصادى ضريب سطح اشتغال در بخش‌هاى مختلف اقتصاد را نشان مى‌دهد.

جدول جمعيت فعال اقتصادى (سال ۱۹۹۰)

فعالان اقتصادی جمعیت
کشاورزى و جنگلداری ۱۰۸ هزار نفر
ماهيگيرى و شکار نهنگ ۲۰ هزار نفر
معدن و استخراج ۲۲ هزارنفر
صنعت ۳۱۰ هزار نفر
خدمات گاز، الکتريسيته، آب ۲۳ هزار نفر
ساختمانى و عمراني ۱۳۹ هزار نفر
بازرگانى و امور مالي ۳۵۸ هزار نفر
حمل و نقل و کشتيراني ۱۶۲ هزار نفر
خدمات دولتى و تجارت ۷۶۶ هزار نفر
خدمات فردى و خصوصي ۵۶ هزار نفر
کل نيروها ۲،۰۳۰،۰۰۰ نفر
مردان ۱،۱۷۳،۰۰۰ نفر
زنان ۹۱۵ هزار نفر