در قرن نهم ميلادي، تهاجم اقوام شمالي، به صفحات شمالى اروپا، از اسکانديناوى تا گرينلند و ايسلند انجام گرديد، اين قوم را منابع اروپائي، نورس (Norse) و نورديک نوشته‌اند. بدين ترتيب، سراسر سواحل غربى شبه جزيرهٔ اسکانديناوى مورد تعرض و سپس تصاحب اين اقوام واقع گرديد. سواحل اسکانديناوى براى اقوام مهاجم که دريانورد بودند شرايط بسيار مساعدى را ايجاد نمود. نروژى‌ها، شبيه دانمارکى‌ها و سوئدى‌ها از اصل توتنى (Teutoni) هستند.