نروژ در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۵ به عضويت سازمان ملل متحد درآمد. اين کشور در بسيارى از سازمان‌هاى اقتصادى وابسته به سازمان ملل، همچنين پيمان‌ها و سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللى و منطقه‌اى عضويت دارد.


اولين دبيرکل سازمان ملل متحد تريگولي از نروژ بود که از فوريه ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۳ عهده‌دار اين سِمَت بوده است.


نروژ عضو سازمان‌هاى زير مى‌باشد:


- سازمان خواربار کشاورزى ملل متحد (FAO)


- صندوق بين‌المللى پول (IMF)


- بانک جهاني


- موافقت‌نامه عمومى تعرفه و تجارت (GATT)


- سازمان بين‌المللى قهوه (ICO)


- سازمان بين‌المللى کاکائو (ICCO)


- بانک توسعه آسيا (ADB)


- بانک عمران آفريقا (AFDB)


- جامعه اقتصادى آتلانتيک (AES)


- مؤسسه توسعه اقتصادى (EDI)


- شوراى اروپا (CE)


- کميسيون کشاورزى اروپا (ECA)


- اتحاديه تجارت آزاد اروپا (EFTA)


- فضاى اقتصادى اروپا (EEA)


- پيمان اروپائى براى همکارى‌هاى اقتصادى (ELEC)


- سازمان همکارى توسعه اقتصادى اروپا (OECD)


- کميسيون اقتصادى سازمان ملل براى اروپا (ECE)


- برنامه عمران سازمان ملل (UNIDO)


- کنفرانس سازمان ملل براى تجارت و توسعه - انکتاد (UNCTAD)


- صندوق عمران نورديک (NDF)


- شوراى تحقيقات اقتصادى نورديک


- آژانس نورديک براى امور اقتصادى و کشاورزي


- فدراسيون جنگلدارى نورديک


- اتحاديه کارگران جنگلدارى نورديک


- کميته پرورش اقتصادى احشام نورديک


- اتحاديه کارگران صنعتى فدراسيون نورديک


- کميته بررسى‌هاى غذائى نورديک


- شوراى نورديک براى سلامتى حيوانات


- کميسيون شيلات شمال - شرق آتلانتيک


- شوراى پارچه و قماش اسکانديناويا (SCC)


- فدراسيون واردکنندگان ذغال سنگ اسکانديناويا


- آژانس تحقيقات کشاورزى اسکانديناويا