تميز شنوايى يا صدا

تميز و تشخيص صدا به تفکيک سن با بيان اهداف رفتارى بستگى دارد


۳-۴ ساله‌‌ها:

- بايد بتوانند، صداهاى معمولى مختلف را در محيط از هم تميز دهند.


- بايد بتوانند با شنيدن يک صدا به آسانى مسير صدا را مشخص کنند.


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتوانند يک شيء آشنا را از طريق صدا براحتى شناسايى کنند.


- بايد بتوانند صداها را بر حسب بلندى و آهستگى رديف کنند ( به ترتيب قرار دادن از بلند به آهسته).


- بايد بتوانند صداى اول يک کلمه را شناسايى کنند و کلمه ديگرى را با همان صدا درست کنند.


- بايد بتوانند کلمه‌اى هم‌‌قافيه با کلمهٔ داده شده حتى اگر بى‌معنى هم باشد، بسازند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند حيوانات، پرندگان و اشياى آشنا را از صداى آنها بشناسند.


- بايد بتوانند افراد را ازطريق صدايشان شناسايى کنند.


- بايدبتوانند صداى اول و آخر (آغاز و پايان صداها) کلمات را شناسايى کنند و با اين صداها کلمات ديگرى بسازند.


- بايد بتوانند کلمه‌اى معنى‌دار و هم‌قافيه با يک کلمه‌ٔ داده شده توليد کنند.

تشخيص بينايى

براساس سن و اهداف رفتارى کودکان عبارتست از:


۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتوانند تصاوير يا اشيايى را که مشابه يکديگرند، از ميان يک مجموعه تصاوير يا اشيا شناسايى کرده، جور کنند.


۴-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند يک تصوير، طرح يا يک شيء مختلف را از ميان مجموعه‌اى از تصاوير و اشياى مشابه شناسايى کنند.


- بايد بتوانند تفاوت بين دو تصوير مشابه را شناسايى کنند.


- بايد بتوانند يک شکل ويژه را در يک تصوير داده شده پيدا کنند.


- بايد بتوانند يک حرف الفبا را از ميان چندين حرف مشابه شناسايى کنند.


- بايد بتوانند شکل نوشته شده نام خود را تشخيص دهند.


از کودکان انتظار مى‌رود تا فقط براساس درک خود، تشخيص دهند. از آنها انتظار نمى‌رود که کلمات يا حروف الفبا را بخوانند و سپس تشخيص دهند.

تداعى ارتباط شنوايى و بينايى

براساس اهداف رفتارى و سن کودکان:


۴-۵ ساله‌ها:

- بايد بتوانند اشيا و تصاويرى را که صداى اول آنها مشابه است، طبقه‌بندى کنند.


- بايد بتوانند اشيا و تصاويرى را که بصورت کلامى ( شفاهي) نام برده مى‌شود، باهم مطابقت داده، جور کنند.


۵-۶ ساله‌ها:

- بايد بتوانند صداها را با حروف الفبا جور کنند.


- بايد بتوانند تصاوير را با حروف الفباى اول آنها مرتب کنند.


- بايد بتوانند تصاوير را با کلمات مربوط به آنها مرتب کنند.


لطفاً توجه داشته باشيد که:

کودکان ۵ تا ۶ ساله معمولاً در کلاس اول مدارس پايه ابتدايى هستند. در مواردى که در بعضى جاها هنوز در کلاس‌هاى آمادگى و يا پايين‌تر هستند، بايد آنها را تا حدودى با لغات و حروف الفبا آشنا کنيد.

مسيريابى

براساس اهداف رفتارى و سن کودکان ۴ تا ۶ ساله عبارتست از:


۴-۶ ساله‌ها:

بايد بتوانند به انجام دادن کارها از طرف چپ به راست عادت کنند.