در اين نمونه‌ها که به نمونه‌هاى اتفاقى و نيز تصادفى مشهورند اصل شانس برابر براى انتخاب افراد جامعه جهت عضويت در نمونه رعايت مى‌گردد. نتايج اين نمونه‌ها قابليت تعميم به کل جامعه موردنظر را دارد؛ بنابراين، داراى ارزش و اعتبار علمى است. در واقع محقق مى‌تواند از طريق محاسبه و برآورد شاخص‌هاى نمونه، پارامترهاى جامعه نظير ميانگين، توزيع صفت، واريانس و انحراف استاندارد را برآورد و استنباط نمايد. اين نمونه‌ها عبارتند از: نمونه‌هاى احتمالى ساده، نمونه‌گيرى احتمالى طبقه‌بندى شده، نمونه‌گيرى گروهى يا خوشه‌اي، نمونه‌گيرى مکاني، ساير نمونه‌گيرى‌ها