نمونه‌ها به دو روش کلى انتخاب مى‌شوند. روش احتمالى که از ارزش علمى برخوردار است و به روش تصادفى موسوم است و روش غيراحتمالى که به روش وضعى معروف است.