آفتاب

مجازات قانونی «‏مخالفت با حجاب اجباری» چیست؟حجاب امر مسلّم شرعی اما الزام قانونی حجاب، چنین نمی‌باشد.

محسن برهانی، حقوقدان نوشت: :
‏مخالفت با حجاب اجباری به معنای مخالفت با حجاب نیست. حجاب امر مسلّم شرعی اما الزام قانونی حجاب، چنین نمی‌باشد
اگر شخصی با چنین الزام و اجباری اعلام مخالفت کند، رفتار او مصداق هیچ جرمی در قوانین کشور نیست.
محکومیت ‎فرهاد میثمی به استناد بند چ م ۴۷۴ آدک قابلیت اعاده دادرسی دارد.