قسمت را باور كنم یا دم خروس را

این مثل را در مورد كسی بكار می برند كه در باب ارتكاب امری كه ثبوتش با دلایل واضح و روشن آشكار است ، منكر گردیده و آنرا از خود نفی نماید . آورده اند كه ... شخصی از خانه ای خروسی دزدید …

این مثل را در مورد كسی بكار می برند كه در باب ارتكاب امری كه ثبوتش با دلایل واضح و روشن آشكار است ، منكر گردیده و آنرا از خود نفی نماید .
آورده اند كه ...
شخصی از خانه ای خروسی دزدید . صاحب خانه دنبال او دوید تا به او رسید و گفت : عموجان خروس مرا كجا می بری ؟ از این كار چه قصدی داری ؟ آن شخص خروس را زیر لباس خود پنهان ساخته بود ،‌ ولی متوجه نبود كه دم خروس از زیر دامنش بیرون آمده و در مقابل چشم صاحب خانه پدیدار است .
بنا كرد به قسم یاد كردن كه من خروست را نبرده ام و از وجود آن اصلاً اطلاعاتی ندارم . آن شخص اشاره ای به دم خروس كرد و گفت : برادر قسم تو را باور كنم یادم خروست را .