از كوره در رفتن

این مثل در مورد افرادی بكار می رود كه سخت خشمگین شوند و حالتی غیرارادی و دور از عقل و منطق در خشم به آنها دست دهد آورده اند كه ... كوره آهنگری كه در قدیم با زغال سنگ و زغال چوب و در عصر …

این مثل در مورد افرادی بكار می رود كه سخت خشمگین شوند و حالتی غیرارادی و دور از عقل و منطق در خشم به آنها دست دهد
آورده اند كه ...
كوره آهنگری كه در قدیم با زغال سنگ و زغال چوب و در عصر حاضر با برق و نفت و گاز روشن می شود برا،ی جدا كردن آهن از سنگ و گداختن آهن به كار می رود .
در كوره، آهن را آنقدر حرارت می دهند كه بصورت مذاب در آید و از آهن مذاب برای ساختن آلات و ابزار زندگی استفاده می كنند .
برای گداختن آهن ،رسم و قاعده برآن است كه درجه حرارت كوره آهنگری را تدریجا بالا می برند تا ،آهن سرد به تدریج حرارت گرفته و گداخته شود .
بعضی از آهنها خاصیتی دارند و آن این كه اگر غفلتا در معرض حرارت شدید و چند درجه قرار گیرند ،سخت گداخته می شوند و با صدای مهیبی منفجر شده و از كوره در می روند یعنی به خارج پرتاب می شوند .
افراد سریع التاثیر و عصبی مزاج هم اگر در مقابل حوادث غیر مترقبه قرار گیرند، آتش خشم و غضبشان چنان زبانه می كشد كه به مثابه همان آتش گداخته از كوره اعتدال خارج شده و اعمالی غیر منتظره از آنها سر میزند كه پس از فرو كش كردن و اطفای نایره غضب از كرده پشیمان و اظهار ندامت می كنند
غرض از تمهید مقدمه بالا این است كه چون اعمال غیر طبیعی و غیر ارادی ناشی از افراد عصبی مزاج با انفجار و از كوره در رفتن و در مورد افراد تند خو كه قدرت توانایی كنترل و اعصاب را ندارند، شبیه است ،( معنی و مفاهیم مجازی پیدا خواهد كرد .)