آدم گرسنه دین و ایمان ندارد

كنایه از آدم گرسنه است كه برای سیر كردن شكم خود دست به هر كاری میزند. آورده اند كه .... مردی از گرسنگی شرف به مرگ گردید.شیطان به شرط آنكه ایمان خود را به او بفروشد برایش غذایی آورد. مرد …

كنایه از آدم گرسنه است كه برای سیر كردن شكم خود دست به هر كاری میزند.
آورده اند كه ....
مردی از گرسنگی شرف به مرگ گردید.شیطان به شرط آنكه ایمان خود را به او بفروشد برایش غذایی آورد.
مرد گرسنه پذیرفت و پس از سیری،از دادن ایمان خود به شیطان خودداری كرد و گفت:آنچه در گرسنگی فروختم موهوم بود،گرسنه ایمان ندارد.