بیست من كشك را كی می سابد؟

این مثل را در مورد افراد حریص به كار می برند و می گویند: در زمان قدیم دختری می خواسته عروسی كند و پدر دختر برای اینكه ایراد بگیرد موقع نوشتن باروزی برای منزل داماد قبل از هرچیز …

این مثل را در مورد افراد حریص به كار می برند و می گویند: در زمان قدیم دختری می خواسته عروسی كند و پدر دختر برای اینكه ایراد بگیرد موقع نوشتن باروزی برای منزل داماد قبل از هرچیز می نویسد: « برای باروزی باید بیست من هم كشك بدهند.» وكیل خرج كه از طرف داماد حاضر بوده می گوید: « ما از دادن بیست من كشك حرفی نداریم. فقط می خواهم بدانم این بیس من كشكا كی می مالد؟» پدر دختر كمی فكر می كند و بعد جواب می دهد: « این را خودم هم نمی دانم.»