بحر و کشتی

کسی را پرسیدند: «چه نام داری؟» گفت: «بحر(دریا)» گفتند: «پدرت چه نام داشت؟» گفت: «فرات.» گفتند: «پسرت چه؟» گفت: «فیض.» گفتند: «پس کسی که بخواهد تو را ببیند باید کشتی آماده کند.»

کسی را پرسیدند: «چه نام داری؟» گفت: «بحر(دریا)»
گفتند: «پدرت چه نام داشت؟» گفت: «فرات.»
گفتند: «پسرت چه؟» گفت: «فیض.» گفتند: «پس کسی که بخواهد تو را ببیند باید کشتی آماده کند.»