اين حالت معمولاً بيشتر براى بچه‌ها که کوشش مى‌کنند اشياء مختلفى مثل سنگ ريزه يا تيله را در بينى فرو کنند پيش مى‌آيد. اشياء نرم و صاف ممکن است فقط به‌صورت شل و آزاد در بينى قرار بگيرد اما اشياء تيز مى‌توانند به آسانى باعث صدمه به بافت‌هاى بينى بشوند. کوشش نکنيد که شيء را از بينى خارج کنيد بلکه مصدوم را به بيمارستان برسانيد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. مصدوم از نظر تنفس با بينى دچار مشکل مى‌شود.

۲. گاه بينى ورم کرده به‌نظر مى‌آيد.

۳. روان شدن يک مايع (غالباً آغشته به خون) از يک يا هر دو سوراخ بيني.


- هدف:

اطمينان خاطر دادن به مصدوم و رساندن هرچه زودتر او به بيمارستان.


- درمان:

۱. مصدوم را آرام کنيد و توصيه کنيد که از دهان نفس بکشد.

۲. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.


نبايد کوشش کنيد که شيء خارجى را از بينى خارج کنيد.