شرايط درخواست‌کننده

۱. اشخاص حقيقى و حقوقى (به جز کارکنان دولت و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى)


۲. انجام خدمات نظام وظيفه يا داشتن معافيت دائم


۳. عدم اعتياد به مواد مخدّر


۴. نداشتن سوء پيشينهٔ قضايى و کيفرى

مدارک مورد نياز

۱. داشتن زمين مناسب با سند معتبر به نام متقاضى


۲. برگ تأييد شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى منطقه مربوط و تعهدنامهٔ متقاضى مبنى بر احداث و راه‌اندازى جايگاه با سرمايهٔ شخصى طبق ضوابط و مقررات شرکت ملى نفت


۳. برگ تأييد مقامات ذى‌صلاح (استاندارى‌ها، فرماندارى‌ها، شهردارى‌هاى منطقه و ادارهٔ راه و ترابري) مبنى بر واقع نبودن جايگاه در حريم شهرها، خيابان‌ها و جاده‌ها ...

محل مراجعه

تهران: شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى منطقهٔ تهران، ادارهٔ بازرگانى و فروش، واقع در مطهري، نبش خيابان مفتح


در مورد لولهٔ گاز: امور حقوقى شرکت ملى گاز، واقع در خيابان طالقانى


استان‌ها و شهرستان‌ها: مناطق و نواحى شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر مديرعامل شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى ايران - خيابان طالقاني، خيابان بهار، چهارراه سميّه


۲. دفتر معاون وزير و مديرعامل شرکت ملى پالايش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ايران - خيابان استاد نجات‌‌اللّهي، مقابل سازمان انتقال خون


۳. ادارهٔ پيگيرى و رسيدگى به شکايات دفتر وزارتى - خيابان طالقاني، جنب خيابان حافظ، ساختمان مرکزى

استان‌ها و شهرستان‌ها

مناطق و نواحى شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى