شرايط درخواست‌کننده

۱. اشخاص حقيقى (اهالى و ساکنان مناطق و محله‌هاى مختلف)


۲. اشخاص حقوقى (سازمان‌ها و نهادهاى دولتي، بخش خصوصى و تعاونيها)

مدارک مورد نياز

۱. درخواست حاوى اطلاعات و دلايل کافى و مستند


۲. مشخصات کامل جغرافيايى منطقهٔ مورد درخواست


۳. در صورت لزوم، ذکر اسامى افراد يا منابع مؤثر در ايجاد مشکلات و نابسامانى‌ها

محل مراجعه

تهران: روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى


استان‌ها و شهرستان‌ها: مناطق و نواحى شرکت ملى پخش فرآورد‌ه‌هاى نفتى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. دفتر مديرعامل شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى


۲. ادارهٔ پيگيرى و رسيدگى به شکايات دفتر وزارتى

استان‌ها و شهرستان‌ها

مناطق و نواحى شرکت ملى پخش فرآورده‌هاى نفتى