شرايط درخواست‌کننده

بخش‌هاى خصوصى ايرانى که ممنوع‌المعامله نباشند.

مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. اعلام شرايط مزايده از طريق روزنامه‌هاى کثيرالانتشار سراسرى و محلى


۲. بررسى مدارک شرکت‌کنندگان و تعيين برندهٔ مزايده توسط هيئت مزايده


۳. قبول طرح بهر‌ه‌بردارى توسط وزارت معادن و فلزات


۴. اخذ سپردهٔ تضمين حسن انجام کار


۵. عقد قرارداد استخراج و فروش

محل مراجعه

تهران: خيابان سميهٔ غربي، وزارت معادن و فلزات


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل معادن و فلزات

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارات کل ستاد مرکزى


۲. معاونت معدنى و بهره‌بردارى


۳. دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارات کل معادن و فلزات