شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز صنعتى از وزارت صنايع، مشروط بر اينکه تمام يا قسمتى از ماشين‌آلات موجود واحد، قابليت توليد محصول جديد موردنظر را داشته باشد.

مدارک مورد نياز

درخواست مشروح متقاضى متضمن توضيح کافى و مستدل مبنى بر دلايل تغيير خط توليد

محل مراجعه

استان‌ها: ادارهٔ کل صنايع استان


واحدهاى کشوري: ادارات کل صنايع تخصصى ذيربط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: معاون صنايع فلزى يا غيرفلزى و توسعهٔ صنعتى (بسته به مورد)


مرحلهٔ دوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار