شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز صنعتى از وزارت صنايع

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى


۲. ارائهٔ صورتحساب (پيش‌برگ) معتبر


۳. ارائهٔ ثبت سفارش تکميل شده


۴. ارائهٔ تأييديهٔ ادارات کل صنايع استان مربوط


۵. ارائهٔ مجوزهاى لازم از سازمان‌هاى ذيربط

محل مراجعه

استان‌ها: ادارهٔ کل صنايع


تهران: ادارهٔ کل صنايع تخصصى وزارت صنايع، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانترى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل صنايع تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: معاون فلزى يا غيرفلزى (بسته به مورد)


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان