شرايط درخواست‌کننده

آمادگى کامل زمين‌هاى تحت کشت و نصب ماشين‌آلات، تجهيزات، خط توليد و تجهيزات جانبي، تأمين نيروى انسانى مورد نياز و توليد آزمايشى

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى همراه با تصوير مجوز تأسيس


۲. ارائهٔ موافقت سازمان حفاظت محيط زيست و منابع طبيعى


۳. ارائهٔ موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در مورد واحدهاى توليدى صنايع غذايى و لبنى و دامى


۴. پرداخت هزينه‌هاى قانونى صدور پروانه

محل مراجعه

استان‌ها: ادارهٔ کل صنايع استان،ازمان کشاورزى استان


تبصره: در موارد خاصى که واحد، کشورى باشد بايد از طريق استان مربوط و يا مستقيماً به ادارات کل تخصصى وزارت صنايع و کشاورزى مراجعه شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل صنايع تخصصى ذيربط وزارت صنايع و ذيربط وزارت کشاورزى


مرحلهٔ دوم: معاون فلزى يا غيرفلزى وزارت صنايع (بسته به مورد)


مرحلهٔ سوم: معاون کشت و صنعت وزارت کشاورزى (بسته به مورد)


مرحلهٔ چهارم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار وزارت صنايع


مرحلهٔ پنجم: ادارهٔ کل بازرسى و ارزشيابى وزارت کشاورزى

استان‌ها

مديرکل صنايع استان