شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى يا حقوقى (اعم از واحدهاى توليدى يا بازرگانى خصوصى و دولتى)

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ پيش‌فاکتور معتبر با مشخصات فنى و جزوهٔ راهنما (کالانما) در صورت نياز


۲. ارائهٔ برگ ثبت سفارش تکميل شده


۳. ارائهٔ مجوزهاى لازم از سازمان‌هاى ذيربط (به تشخيص وزارت صنايع)

محل مراجعه

استان‌ها: ادارهٔ کل صنايع


به غير از تعرفه‌هاى ماشين‌سازى و خودرو و نيروى محرکه، که در تهران و اصفهان صادر مى‌شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل صنايع تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: معاون فلزى يا غيرفلزى (بسته به مورد)


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان