شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز از وزارت صنايع براى ماشين‌آلاتى که هزينهٔ آنها با استفاده از تسهيلات ارزى و مالى خاص و يارانه تأمين شده باشد.


تذکر ۱: در مورد ماشين‌آلاتى که با ارز حاصل از صادرات (بازار بورس) تهيه شده، اعلام به ادارهٔ کل ذيربط کافى است.


تذکر ۲: براى نقل و انتقال ماشين‌آلات از استانى به استان ديگر موافقت کتبى هر دو استان لازم است.


مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى متقاضى که در آن چگونگى نقل و انتقال، مکان جابه‌جايى و مشخصات کامل ماشين‌آلات ذکر شده باشد.


۲. تعهد متقاضى به راه‌اندازى کامل خط توليد در محل جديد

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: ادارهٔ کل صنايع تخصصى ذيربط وزارت صنايع، واقع در خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانترى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: معاون توسعهٔ صنعتى يا معاون تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: ادارهٔ کل ارزشيابى و بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان