شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن مجوز ارائهٔ خدمات مهندسى از ادارهٔ کل خدمات مهندسى وزارت صنايع براى تدوين استانداردها


۲. محققان و استادان دانشگاه براى طرح‌هاى تحقيقاتى مربوط به طرح خودرو


۳. صاحبان صنايع خودروسازى و سازندگان قطعات خودرو


۴. شرکت‌ها و مراکز تحقيقاتى


۵. اشخاص حقيقى متقاضى دريافت وام براى طراحى و تدوين تکنولوژى و نمونه‌سازى قطعات خودرو

مدارک مورد نياز

درخواست مشروح متقاضي، مطابق اوراق ارائه شده

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: ادارهٔ کل خدمات مهندسى وزارت صنايع

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مجرى طرح خودرو


مرحلهٔ دوم: معاونت پژوهش و فن‌آورى