شرايط درخواست‌کننده

۱. متقاضى بايد حداقل داراى مدرک کارشناسى در رشته‌هاى مربوط به زمينهٔ فعاليت مورد درخواست باشد.


۲. کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى که متقاضى دريافت مجوز تحقيقاتى در يکى از زمينه‌هاى تخصصى مرتبط با وزارتخانه هستند، بايد طبق دستورالعمل شمارهٔ ۱/۸۰۰۴ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدى آن، حداقل ۱۸۰ امتياز کسب کنند.

مدارک مورد نياز

تکميل پرسشنامهٔ واحد، مطابق با دستورالعمل شمارهٔ ۱/۸۰۰۴ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدى آن

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: وزارت صنايع، ادارهٔ کل تحقيق و توسعه، خيابان استان نجات‌اللهي، چهارراه کلانترى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: معاون پژوهش و فن‌آورى


مرحلهٔ دوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان