شرايط درخواست‌کننده

داشتن کارت بازرگانى

مدارک مورد نياز

ارائهٔ درخواست صدور کالا

مراحل صدور کالا

۱. تعيين نوع کالاى صادراتى


۲. محاسبهٔ قيمت تمام شده


۳. مراجعه به کميسيون قيمت‌گذارى


۴. ابلاغ به گمرک


۵. بازاريابى


۶. صدور پيش‌فاکتور


۷. گشايش اعتبار


۸. تهيه و توليد کالا


۹. بيمه کردن اعتبارى کالا


۱۰. انجام تشريفات گمرکى کالا


۱۱. انجام امور گمرکى فردى


۱۲. ارسال مدارک


۱۳. دريافت وجه

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل توسعهٔ صادرات وزارت صنايع، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل توسعهٔ صادرات


مرحلهٔ دوم: معاون اقتصادى و امور بين‌الملل


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار