شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن مدرک کارشناسى در رشته‌هاى مرتبط با زمينهٔ تخصصى


۲. داشتن سوابق تجربى مناسب در زمينهٔ تخصصى موردنظر


۳. کسب حداقل ۱۵۰ امتياز براساس مادهٔ ۴ دستورالعمل مربوط و اصلاحات بعدى آن

مدارک مورد نياز

۱. تکميل پرسشنامهٔ تأسيس واحد خدمات مهندسى


۲. مدارک مربوط به سوابق تجربى و تحصيلى و گزارش طرح‌ها و فعاليت‌هاى انجام شده


۳. مدارک مربوط به ثبت شرکت و آخرين تغييرات آن براى اشخاص حقوقى


۴. ساير مدارک ذکر شده در پرسشنامهٔ مزبور

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: ادارهٔ کل خدمات مهندسى وزارت صنايع

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل خدمات مهندسى


مرحلهٔ دوم: معاون پژوهش و فن‌آورى


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان