شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن جواز تأسيس واحد خدمات مهندسى که حداقل يک سال از تاريخ صدور آن گذشته باشد

۲. دارا بودن حداقل ۱۵۰ امتياز، براساس دستورالعمل مربوط، در زمان درخواست پروانه


۳. ثبت رسمى مؤسسه يا شرکت در زمينهٔ تخصصى مورد تقاضا


۴. حداقل يک نفر از اعضاى هيئت مديره داراى مدرک کارشناسى يا حداقل ۵ سال سابقهٔ کار مفيد باشد.


۵. سابقهٔ انجام طرح‌هاى مرتبط با زمينهٔ تخصصى که مراحل اجرايى آن طى شده باشد.


۶. دارا بودن حداقل قابل قبولى از امکانات و نيروى انسانى متخصص


۷. تأييد شوراى صدور پروانهٔ خدمات مهندسى طبق دستورالعمل و آيين‌نامهٔ مربوط

مدارک مورد نياز

۱. تکميل پرسشنامهٔ صدور پروانهٔ خدمات مهندسى


۲. مدارک مربوط به ثبت شرکت و آگهى روزنامهٔ رسمى مربوط به آخرين تغييرات آن


۳. مدارک مربوط به سوابق تجربى و تحصيلى و گزارش طرح‌ها و فعاليت‌هاى انجام شده


۴. تصوير جواز و تأسيس و موافقت اصولى واحد خدمات مهندسى


۵. تصوير سند يا اجاره‌نامهٔ رسمى مربوط به ساختمان محل کار

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: ادارهٔ کل خدمات مهندسى وزارت صنايع و ادارهٔ کل صنايع استان تهران

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: معاون پژوهش و فن‌آورى


مرحلهٔ دوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان