شرايط درخواست‌کننده

۱. تحقيقاتى: دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى و واحدهاى صنعتى که داراى مجوز R&D از وزارت صنايع باشند.


تبصره: پذيرش طرح‌هاى تحقيقاتي، مشروط به مشارکت واحد صعتى متقاضى در تأمين بخشى از هزينه‌ها، به ميزان حداقل ۲۰ درصد است.


۲. آموزشى: کليهٔ واحدهاى صنعتى و معدنى که دو در هزار فروش خود را پرداخت کرده‌اند.

مدارک مورد نياز

درخواست متقاضى و تکميل برگه‌هاى پيشنهاد طرح مربوط

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: خيابان سپهبد قره‌ني، ساختمان شمارهٔ ۳ وزارت صنايع

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مجرى طرح


مرحلهٔ دوم: معاونت پژوهش و فن‌آورى

استان‌ها

مديرکل صنايع استان