شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز از وزارت صنايع

مدارک مورد نياز

۱. تکميل پرسشنامهٔ مربوط


۲. ارائهٔ درخواست کتبى با ذکر دلايل مستند براى تغيير ظرفيت واحد نسبت به مجوز اصلى

محل مراجعه

۱. در مورد واحدهاى استاني: ادارات کل صنايع استان


۲. در مورد واحدهاى کشوري: ادارات کل صنايع تخصصى ذيربط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل صنايع تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: معاون فلزى يا غيرفلزى (بسته به مورد)


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان