معيارهاى پذيرش طرح‌هاى نمونه‌سازى

۱. کليهٔ محصولاتى که جزء تعرفهٔ وزارت صنايع و ترجيحاً مطابق اولويت‌‌هاى برنامهٔ پنج‌سالهٔ دوم باشند (به استثناى صنايع خودروسازى)


۲. نمونه‌سازي، مورد نياز بازار فعلى بوده، براى محصول جديد و يا جهت بهبود محصول توليد شده‌اى باشد.


- ساخت خط توليد نيز طرح نمونه‌سازى محسوب مى‌شود و مشمول معيارهاى پذيرش آن است.


۳. طرح نمونه‌سازي، اولاً زودبازده باشد، يعنى ظرف مدت ۲ تا حداکثر ۴ سال به بهره‌دهى برسد؛ ثانياً علاوه بر ايجاد و ارتقاى دانش فني، منجر به ارزش افزوده و صرفه‌جويى ارزى شود؛ ثالثاً به منظور افزايش توان توليد و غيرانحصارى شدن محصول باشد.

شرايط درخواست‌کننده

۱. درخواست‌کننده بايد توانايى علمى و فنى و امکانات متناسب با طرح پيشنهادى را دارا باشد.


۲. متقاضى بايد داراى يکى از مجوزهاى توليد از وزارت صنايع يا ادارات کل صنايع تابع آن باشد.


۳. حداقل ۳۰ درصد از هزينه‌ها توسط متقاضى تأمين گردد.


- با هر متقاضى به طور همزمان بيش از يک قرارداد نمونه‌سازى منعقد نمى‌شود.


۴. ارائهٔ ضمانت‌‌هاى لازم توسط درخواست‌کننده


- سپردن وثيقهٔ غيرمنقول براى وام‌هاى بيش از دويست ميليون ريال

مدارک مورد نياز

درخواست مشروح متقاضى مطابق برگه‌هاى ارائه شده

محل مراجعه

تهران: خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان گلريز، شمارهٔ ۱۰ و ۱۲

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مجرى طرح


مرحلهٔ دوم: معاونت پژوهش و فن‌آورى