شرايط درخواست‌کننده

۱. سازمان‌ها و شرکت‌هاى وابسته به وزارت معادن و فلزات


۲. شرکت‌هاى تعاونى معدنى


۳. بخش‌هاى خصوصى ايرانى

مدارک مورد نياز

۱. دريافت نقشهٔ توپوگرافى ۵۰۰۰۰/۱ از سازمان جغرافيايى ارتش توسط متقاضى


۲. انجام عمليات ميله‌گذارى از محدودهٔ موافقتنامهٔ اصولى اکتشاف


۳. ارائهٔ طرح اکتشاف و درخواست اعزام کارشناس توسط متقاضى


۴. اعزام کارشناس و اظهارنظر دربارهٔ قابليت اجراى طرح ارائه شده


۵. ابلاغ موافقت با اجراى طرح اکتشاف به متقاضى

محل مراجعه

تهران: خيابان سميهٔ غربي، وزارت معادن و فلزات


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل معادن و فلزات

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارات کل ستاد مرکزى


۲. معاونت معدنى و بهره‌بردارى


۳. دفتر وزير

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارات کل معادن و فلزات