برای رسیدن به آرامش در طی روز، به‌جای آنکه تنها به یک راه متکی باشید، از راه‌های کوچک گوناگون استفاده کنید تا این مسیر به نظر شما هموارتر برسد.