شهری خاكستری

«برای مسلمین محلی جهت مهاجرت (دارهجره) و نیز مركزی برای اداره جنگ (منزل جهاد) انتخاب كنی.» این قسمتی از دستور محمدبن خطاب به سعدبن ابی وقاص فرمانده ارتش عراق پس از پیروزی در جنگ های معروف قادسیه بود.