سه گانه حسین بن علی (ع)

رد پایی تنها در خاك مسجدالحرام، در كنار كعبه، جدا از تمام خطوط گیج و درهمی كه بر خاك مانده اند، پویش راهی دیگر را در جهتی خلاف سنت محتوم زمان و واقعیت موجود عصر نشان می دهد.