مرزها و تفاوت‌های‌ دین‌ و جادوگری‌

ترسیم‌ دقیق‌ مرزهای‌ بین‌ «دین‌» و «جادو» به‌ لحاظ‌ تاریخی‌ قدری‌ مشكل‌ است‌ و گاه‌، در صورت‌ امكان‌، موانع‌ بسیار دارد.