نگاهی به سیره رفتاری حضرت زهرا (س)

حضرت زهرا(س) به جهان بینی وسیع اسلام، آگاهی و توجّه كامل داشت، و می‏دانست كه بخش وسیعی از اسلام، امور سیاسی است، از این رو به طور جدّی و عمیق، در آن دخالت می‏كرد، مسأله امامت و رهبری، از اركان اصلی سیاست اسلامی است، آن حضرت برای اثبات امامت و رهبری امیرمؤمنان علی(ع) تا پای جان ایستادگی كرد، و در این راستا به شهادت رسید.