دنیاگرایی و دنیاگریزی از دیدگاه قرآن

آیات قرآن كریم و احادیث پیشوایان معصوم، از یك سو به نكوهش دنیا پرداخته و از دیگرسو نظام عالم را به حق دانسته و گاه بر بهره‏گیری از آن تاكید ورزیده‏اند .