روز رحمت

از حضرت محمد(ص) بسیار سخن گفته اند و بسیار نیز ناگفته گذارده اند: آنچه اما گفته شده غالباً یا سخن بیگانه بوده است، در حق كسی كه حصار زمان و زبان و نژاد و مذهب و عقیده آنها را از او جدا افكنده است یا سخن آشنایی كه متحیر و سرگشته از صفات اخلاقی او، شریعه در غدیر كرده و بحر در جام ریخته است.