امام سجاد (س) باید بماند و امامِ خطبه های تاریخ ساز کوفه و شام و مدینه باشد برای فردا...

روایت شهادت آقا امام سجاد( درود خدا بر او باد)، روایت انسان است برای ماندگاری در قیامت و ماندن با قائم دین. متن خبرآنلاین در زیر، راوی این بیان است که امام چرا باید در کربلا بیمار بماند و زنده بازگردد؟

روایت شهادت آقا امام سجاد( درود خدا بر او باد)، روایت انسان است برای ماندگاری در قیامت و ماندن با قائم دین. متن خبرآنلاین در زیر، راوی این بیان است که امام چرا باید در کربلا بیمار بماند و زنده بازگردد؟

امام در خیمه گاه تب کرده است و بیماری، جسمش را فراگرفته است. امام باید در خیمه بماند و خانواده را مراقبت کند. خانواده ی عاشورا را و البته خانواده ی انسان را. «الناس عیال الله» را باید «آل الله» مراقبت کنند.

علی بن الحسین (سلام خدا بر او) باید در عاشورا بماند. این بیمار ظاهر است و به چشم باطن، این انسان است که بیمار است و امام به بهانه ی بیماری، باید در کاروان عاشورا باقی بماند تا انسال و انسانیت ادامه پیدا کند.

هوالحق؛ باقی ماندن حسین بن علی (سلام خدا بر او) را به ریختن خونش، خواسته است و باقی ماندن علی بن الحسین (سلام خدا بر او) به بیماری و ماندن در کاروان.
بانو زینب (سلام خدا بر او) مادر کاروان خون خداست و آقاسجاد (سلام خدا بر او) پدر کاروان خون خدا.
آقا سجاد (سلام خدا بر او) باید بماند و امامِ خطبه های تاریخ ساز کوفه وشام و مدینه باشد، برای فردا.

عاشورا بهاء بسیار دارد و بهانه ها دارد و بناها.
بیماری، بهانه ی خدای خون است برای امام تا بنای خون خدا در مسیر تاریخ مراقبت شود.
اینجاست که جناب «مفید» باید در کتاب «الارشاد» بنویسد: بیماری بهانه دشمنان انسانیت شد تا بهای امام بماند برای ادامه یافتن بنیان انسانیت.

امام، زینت دین خداست. یکی را - آقاحسین را- خدا، خون خودش می کند و می ریزد به پای کمال انسانیت و دیگری را - آقا سجاد را- خدا، خروش خودش می کند، خطبه خودش می کند و می ریزد توی تاریخ و صدایش را می رساند از کوفه و شام و مدینه تا سرزمین های امروز جهان.
خطبه های امام، قیام است هم برای ادامه خون تا قیامت. هم برای ماندگاری قائم دین.
بهانه بیماری او بهایی است برای انسانیت تا سلام انسان، « عَلَی الدِّمآءِ السّآئِلاتِ» تثبیت شود. یعنی این مولا «سجاد حسین» است که تثبیت می کند «سلام بر آن خون های جاری» را.... ( زیارت ناحیه مقدسه)