تاملی در نسبت هرمنوتیك و تفسیر

هرمنوتیك را نمی‏توان همزاد پدیده فهم و تفسیر دانست . موضوع هرمنوتیك در دو قرن اخیر پس از استحاله فلسفه از وجودشناسی بازمانده از مدرسه اسكولاستیك به ذهن‏شناسی كانت، بیش از پیش محور توجهات و تاملات فیلسوفان و متالهان در حوزه‏های مختلف فلسفه، الهیات، زبان‏شناسی و . . . بوده است .